Privacy beleid

SUPER REMIE respecteert de privacy van alle gebruikers van deze website. We hebben een privacy beleid opgesteld zodat je weet wat we met je gegevens doen.

Door het gebruik van deze website ga je ook akkoord met het privacy beleid van Kajabi, LLC uit Californië. Bekijk daarom ook hun gebruiksvoorwaarden op https://kajabi.com/policies/terms.

Ons eigen Privacy Beleid:

SUPER REMIE, gevestigd aan Kosmonaut 8a
3824 MK Amersfoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://superremie.nl
Kosmonaut 8a
3824 MK Amersfoort
+31852080288
Remie Cremers is de Functionaris Gegevensbescherming van SUPER REMIE. Hij is te bereiken via [email protected]

Persoonsgegevens die wij verwerken:
SUPER REMIE verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Gegevens over jouw activiteiten op onze website
- Bankrekeningnummer


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie binnen 4 weken.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
SUPER REMIE verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw betaling. 
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
- Om goederen en diensten bij je af te leveren.
- SUPER REMIE analyseert jouw gedrag op deze website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
- SUPER REMIE verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Geautomatiseerde besluitvorming:
SUPER REMIE neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Wel gebruike we Kajabi en hiermee wordt op basis van vrijwillig aangeleverde gegevens een profiel aangemaakt zodat we gepersonaliseerde aanbiedingen kunnen doen. De gebruikte tools hiervoor zijn Kajabi, Zapier en Mailchimp.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

SUPER REMIE bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Je voornaam, achternaam, geslacht, e-mailadres, geboortedatum en eventuele persoonlijke voorkeuren worden 1 jaar bewaard vanaf het moment van de laatst verstuurde nieuwsbrief. Onder elke nieuwsbrief kun je je via een link uitschrijven en deze uitschrijving geldt per direct. Daarna worden je gegevens nog maximaal 1 jaar bewaard, maar niet meer gebruikt voor marketing doeleinden tenzij je je vrijwillig opnieuw inschrijft. Je kunt ten alle tijden een speciaal verzoek indienen voor volledige verwijdering door een e-mail te sturen aan [email protected] of per post te sturen aan bovengenoemd adres.

Je voornaam, achternaam, e-mailadres, adres en telefoonnummer worden bewaard als je klant van ons bent en dus een factuur hebt gehad. Omdat dit gegevens zijn die ook op de factuur staan, zijn we wettelijk verplicht om deze gegevens 7 jaar te bewaren. Ook bij verzoek om volledige verwijdering zullen we ons aan de wet moeten houden en de factuurgegevens dus 7 jaar bewaren. Natuurlijk wordt je in zo'n geval wel volledig uit overige systemen verwijderd.


Delen van persoonsgegevens met derden:

SUPER REMIE verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. SUPER REMIE blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
SUPER REMIE gebruikt alleen technische en functionele cookies, plus analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen: 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door SUPER REMIE en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [email protected]

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

SUPER REMIE wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
SUPER REMIE neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected]

SUPER REMIE heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

- Al onze computers en backups zijn versleuteld met FileVault.
- Al onze computers zijn voorzien van Malwarebytes Breach Remediation.
- Onze e-mailservers maken gebruik van DKIM, SPF en DMARC records om dit verkeer te versleutelen en te beveiligen.
- Contact via WhatsApp en iMessage is end-to-end encrypted.
- Contact via SMS is helaas niet versleuteld en is ook niet te versleutelen, daarom zullen we er altijd op letten dit niet te gebruiken.
- We gebruiken altijd sterke en unieke wachtwoorden voor systemen waar klantgegevens in staan en waar mogelijk ook 2 factor authenticatie.

Nb. Hier zie (in het engels) hoe Kajabi cookies gebruikt:

Use of Cookies: Cookies are pieces of information that a website transfers to an individual’s computer hard drive for record keeping purposes. Cookies make using our Site easier by, among other things, saving your passwords and preferences for you. These cookies are restricted for use only on our Site, and do not transfer any personal information to any other party. Most browsers are initially set up to accept cookies. You can, however, reset your browser to refuse all cookies or indicate when a cookie is being sent. Please consult the technical information relevant to your browser for instructions. If you choose to disable your cookies setting or refuse to accept a cookie, some parts of the Site may not function properly or may be considerably slower.

Kajabi uses the following cookies on the Site:

Cookie Name Purpose
_kjb_session Kajabi session cookie Tracks your active admin session so you don't need to re-login
kjba Kajabi affiliate token Tracks which affiliate has referred an offer purchase
_abv Admin bar hidden Tracks whether the user wishes their admin previewing bar to be hidden